پوهنځی زراعت

پلان استراتیژی

مقدمه

     پلان استراتیژی در وزارت تحصیلات عالی به طور اعم و در پوهنحی ها و مراکز تحصیلات عالی به طور اخص راهی مناسب برای شناسایی شفاف رسالت ها، اهداف و اولویت هاست و می تواند زمینه ترسیم هم زمان چشم انداز آتی را با توجه به تمام مخاطبین فراهم آورد. از این رو است که پلان استراتیژی به عنوان ابزاری اساسی و کارآمد در مدیریت اثر بخش پوهنحی ها به شمار رفته و به آن ها امکان می دهد تا شناسایی وجوه اشتراک خود با دیگر مراکز تحصیلی و ویژگیهای متمایزی که امکان حرکت های نوآورانه را فراهم می آورد، نائل آیند.

     در هر اداره و بخصوص در محیط های تحصیلی و آکادمیک داشتن پلان و دورنمای مشخص یکی از نیاز های اساسی جهت نیل به موفقیت و کامیابی است. بنآ پوهنحی زراعت منحیث یک محیط آکادمیک، پویا و متحول کوشیده است که در روشنی پلان و اهداف وزارت تحصیلات عالی و موسسه تحصیلات عالی نیمروز  پلان استراتیژی مشخص را طرح و تدوین نماید. پوهنحی زراعت به اساس پلان استراتیژی موسسه تحصیلات عالی نیمروز با شناسایی نقاط ضعف، با تکیه به نقاط قوت و استفاده از فرصت های ممکن استراتیژی پلان پنج ساله (۱۴۰۱ - ۱۴۰۵) خویش را تهیه و تدوین نموده است.

تاریخچه پوهنحی زراعت

     موسسه تحصیلات عالی نیمروز امروزه یکی از مراکز علمی و تحقیقی در سطح افغانستان میباشد. که در سال ۱۳۹۶ هـ ش تاسیس گردیده است، برای رفع مشکلات و بلند بردن تولیدات زراعتی و حیوانی و نبود یا کمبود افراد فنی، مسلکی و متخصص در رشته های زراعت و مالداری، نهاد آموزشی و علمی بنام پوهنحی زراعت در چوکات موسسه تحصیلات عالی نیمروز بعد از منظوری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۹ هـ ش تأسیس گردید. هدف از تاسیس این پوهنحی را، تربیه محققان وکارشناسان فنی و مسلکی در بخش زراعت، مالداری, باغداری، حفاظه نباتات، جنگلات و توسعه و ترویج زراعت و بهره برداری علمی از ثروت های طبیعی، تحقیق و ترویج علوم زراعتی مدرن، بلند بردن مهارت های مسلکی و نو آوری در عرصه زراعت و مالداری، سهم گیری در ساختن استراتیژی های زراعتی و مالداری و تربیه کادر های علمی برای زراعت پایدار تشکیل می دهد.

     این پوهنحی دارای دو دیپارتمنت باغداری و اگرانومی بوده که محصلان در آن مشغول فراگیری علم و دانش مسلکی میباشند. جذب در فاکولته زراعت بعد از سپری نموده امتحان کانکور عمومی بوده و محصلان در رشته مربوطه که از سطح وزارت تحصیلات عالی تقسیمات گردیده اند به تحصیل خود ادامه میدهند.

     مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز در سال ۱۳۹۶هـ ش فعالیت کاری خود را در ولایت نیمروز آغاز کرد. و در بهار سال ۱۳۹۹ هجری شمسی، پوهنحی زراعت در چوکات این مؤسسه ایجاد شد.

     پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز دارای دو دیپارتمنت (اگرانومی و باغداری ) میباشد. این پوهنحی هم اکنون ۸۲ محصل دارد که از این میان ۱۰ محصل دختر و متباقی پسر میباشند.

     در حال حاضر پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز دارای کارمندان اداری، تدریسی، خدماتی و ۸ استاد دایمی ذکور و با تجربه به سویه لیسانس میباشد.

دیدگاه و چشم انداز (Vision)

      پوهنحی زراعت به عنوان یکی از پوهنحی های برتر در سطح کشور با افزایش کمیت و کیفیت فعالیت های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و خدمات خویش را در عرصه زراعت و مالداری گسترش داده و با تربیه کادرهای متخصص در قسمت اصلاح حیوانات و نباتات و بالا بردن سطح محصولات حیوانی و نباتی جهت رفع نیازمندی های اولیه مردم فعالیت مینمایند وهمچنان در نظر دارد تا ضمن تثبیت جایگاه برتر خویش در آینده نزدیک به سطح یک پوهنتون ملی زراعتی ارتقا یابد.

رسالت و ماموریت (Mission)

     پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز به عنوان یک نهاد تحصیلی در چوکات قوانین نافذۀ کشور و وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد تا به برترین جایگاه در سطح ملی در تربیت نیروی متخصص و کار آفرین مطابق با نیاز بازار کار از طریق تدریس دست یافته و در حل مسائل جامعه از طریق تحقیق و دریافت راه حل های علمی اهتمام ورزد.

  ارزش های کلیدی (Key values)

 1. تخصص گرایی و شایسته سالاری در بخش های نظری و عملی؛
 2. تعهد و مسئولیت پذیری در قبال وظیفه، جامعه، وطن، محیط زیست و بشریت؛
 3. تقدیر و تحسین از ابداعات و نوآوری ها در عرصه های علمی و تحقیقی؛
 4. توجه به روند روبه رشد کیفی و کمی در عرصه زراعت و مالداری؛
 5. تشویق فرهنگ اشتراک مساعی در تمام امور علمی، اداری و تدریسی؛
 6. حفظ، توسعه و تولید علم در عرصه زراعت و مالداری؛
 7. ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقاتی؛
 8. تأکید بر روحیه همکاری و کار گروپی بین محصلان، استادان و کارمندان؛
 9. تحقیق در زمینه روشهای مدیریت تلفیقی (IPM
 10.  درنظر گرفتن اخلاق و کرامت انسانی در حیطه کاری؛
 11.  تقویت وحدت ملی؛
 12.  تامین عدالت و برابری اجتماعی؛
 13.  اداره سالم، موثر و کارآ؛
 14.  استفاده درست از وقت برای تحقیق، ترویج و تدریس بهتر جهت خدمت به جامعه؛
 15.  استفاده از تکنالوژی های مدرن روز با حفظ روشهای مثبت تولید به شیوه های سنتی و عنعنوی در عرصه زراعت و مالداری؛
 16.  حمایت از تولیدات ضروری و مشروع در سطح جامعه؛
 17.  حفاظت از میراث های ملی و طبیعی خصوصآ جن بانک و جرم پلازم بومی در کشور؛
 18.  تربیت نیروی انسانی در جهت تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روحی روانی، اجتماعی و معنوی و دینی؛

   حکومت داری خوب

اولویت های پلان استراتیژیک پوهنحی

اولویت های پلان استراتیژیک پوهنحی زراعت به اساس اولویت های وزارت تحصیلات عالی کشور ترتیب گردیده تا طور هماهنگ با سایر پوهنحی های موسسه تحصیلات عالی جهت بلند بردن ظرفیت های علمی، ارائه خدمات خوب تحصیلی، رشد پوهنحی و برجسته ساختن نقش پوهنحی در انکشاف جامعه حرکت کند.

 • حکومتداری خوب: این مورد از جمله اولویت های اساسی پوهنحی زراعت در جهت رسیدن به اهداف میباشد.
 • ایجاد فضای اعتماد بین همه پرسونل پوهنحی به شمول استادان، کارمندان اداری و کارکنان خدماتی.
 • ایجاد فرصت های مختلف جهت بوجود آمدن عواید برای پوهنحی از قبیل تحقیق، همکاری های علمی و مسلکی گروه های مختلف، ارائه خدمات برای محصلان، ایجاد روحیه همکاری بین کارمندان پوهنحی، ایجاد روحیه و شرایط همکاری ها بین موسسه و نهاد های خارج از موسسه، جلب کمک های داخلی و خارجی وغیره.
 • ایجاد یک سیستم منظم اداری جهت بهتر شدن امور اداری چون: جذب کارمندان با داشتن سطح علمی بلند، انکشاف سطح علمی استادان و کارمندان اداری و استفاده از تکنالوژی در پوهنحی.
 • ایجاد یک مرکز سمع شکایات منظم اداری جهت بهتر شدن امور اداری چون: جذب کارمندان با داشتن سطح علمی بلند، انکشاف سطح علمی کارمندان، کوشش در جهت جلوگیری از بروکراسی و مبارزه با فساد از اعضای کادر علمی و کارمندان اداری پوهنحی.
 • توجه جدی به بلند رفتن جایگاه پوهنحی در  نزد مردم با ارائه خدمات بهتر در سطح کشور.

برنامه های راهبردی

     مدیریت هر سازمان از جمله عناصر اساسی جهت نیل به اهداف سازمان می باشد. سازمان های امروزی بدون وجود ساز و کار مدیریتی سالم و کارا، رهبری منسجم و حکومتداری خوب، هیچگاهی به اهداف خویش نائل آمده نمیتواند. پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی نیمروز در چارچوب قوانین نافذه کشور و استراتیژی وزارت تحصیلات عالی امور خویش را به پیش برده و در تطبیق حکومت داری خوب، و ایجاد رهبری سالم نهایت سعی و کوشش خویش را به کار می گیرد در زمینه ورکشاپ و آموزش های مورد نیاز برای استادان و کارمندان حسب نیاز شان در نظر گرفته می شود.

صلاحیت های ریاست پوهنحی

     شورای علمی پوهنحی یکی از بزرگترین مراجع تصمیم گیری در امور مختلف آکادمیکی در سطح پوهنحی می باشد که به ریاست رئیس پوهنحی جلسات آن دایر میگردد. تدویر جلسات شورای علمی پوهنحی ماهوار برگزار میشود مگر این که بر حسب نیاز به صورت فوق العاده دایر گردد. اعضای شورای علمی پوهنحی شامل آمرین دیپارتمنت ها، یک استاد از هر دیپارتمنت و یک نفر منشی شورای علمی می باشد.

مبارزه با فساد

     پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی نیمروز جهت رسیدن به اهداف خویش، وجود اداره سالم را شرطی بر سر راه خویش دانسته و همواره این اصل را در سر لوحه امور خویش قرار میدهد. در این راستا پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی نیمروز اهداف مختلفی را در پلان موجود روی دست داشته تا بتوان وجود همچو اداره ای را تضمین نماید.

  اهداف

 • رشد و ارتقای کیفیت تحصیلات عالی در پوهنحی زراعت، به منظور تقویه منابع بشری ( کارشناس و متخصص در رشته های علوم حیوانی و نباتی ) به درجه تحصیلی لیسانس؛
 • تأمین حقوق و امتیازات اعضای کادر علمی پوهنحی؛
 • تعیین مکلفیتهای اعضای کادر علمی در امر آموزش و پرورش محصلان؛
 • تربیه کادرهای علمی در رشته های باغداری و اگرانومی؛
 • پیشبرد فعالیت های آموزشی، علمی - تحقیقاتی و خدماتی؛
 • تقویه روحیه وحدت ملی و وطن دوستانه در بین جوانان و محصلان عزیز؛
 • رشد و ارتقای علمی استادان از نظر کیفی به درجه ماستر و دوکتورا؛
 • ایجاد توآمیت علمی با پوهنتون های داخل کشور؛
 • بلند بردن ظرفیت جذب محصلان خصوصاً قشر آناث بخاطر تعمیم و ترویج تحصیلات عالی در سطح ملی؛
 • بلند بردن کیفیت درسی چه از نظر تربیت کادرهای ماهر و متخصص و چه از نظر تهیه وسایل درسی و مکان مناسب؛
 • ایجاد اداره سالم، شفاف و پاسخگو در بخش های اداری و کادری؛
 • آموزش علوم جدید، تولید و خلق علم ، تشویق ابتکارات و نوآوری ها در سطح پوهنحی توسط استادان و محصلان؛
 • شناخت و حفظ ارزش های علمی و فرهنگی کشور خصوصاً منابع طبیعی منطقه؛
 • حمایت و توسعه علوم و هنر؛
 • تحقیقات در بخش های مختلف علوم حیوانی، نباتی و علوم طبیعی؛
 • همکاری در تطبیق پلان و برنامه های کادری دولت و موسسات خارجی؛
 • سهیم شدن در انکشاف و پیشرفت علمی، هنری و صنعتی و بالاخره کاربردی ساختن علوم؛

بوروکراسی اداری

     بوروکراسی اداری ساختار اداری می باشد که قوانین و مقررات را جهت بهبود عملکرد حکومت و موسسات تدارک مینماید. بوروکراسی که به سازمان های بزرگ با مظاهر و آثار اطلاق می شود، در واقع معلول پیشرفت های صنعتی، اقتصادی، سیاسی است. اختلاف بین کشور های پیشرفته و در حال توسعه، در استفاده از موسسات بزرگ متناسب با پیشرفت و تحول در اقتصاد و صنعت آنها، در آن است که کشورهای عقب مانده یا سنتی نگهداشته شده، تناسب لازم بین رشد بوروکراسی و سایر اجزای نظام اجتماعی و هماهنگی مورد نیاز در این زمینه حفظ شده است. در نتیجه بوروکراسی که در کشور های پیشرفته توانسته موجب پیشرفت و دگرگونی در جامعه شود. در کشور های در حال توسعه به سامی بازدارنده بدل شده است.

      قوانین و مقررات اداری موسسات تحصیلات عالی در سطح وزارت توسط مدیران عالی و پالسی سازان خبره و متخصص ترتیب گردیده و به صورت متحدالمال به نهاد های مربوطه جهت پیشبرد امور اداری فرستاده می شود.

فعالیت های علمی ملی و بین المللی

     با گسترش تکنالوژی و پیشرفت آن جهان به یک دهکده کوچک تبدیل شده و این امر سبب شده تا روابط ادارات و کشورها بیشتر گردد چون زمینه توامیت های همکاری مساعد شده است. پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی نیمروز با درک این موضوع مصمم بر آن است تا با استفاده از فرصت و امکانات روابط خویش را ادارات داخلی و خارجی را تامین نموده فعالیت های ملی و بین المللی را انجام دهد که مهم ترین مورد در اینجا توامیت های همکاری است.

توامیت ها:

     پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی نیمروز جهت بهتر شدن پروسه تدریس محصلین و شریک ساختن تجارب اساتید با ادارات خارج از موسسه و برعکس آن در تلاش است که الی ختم سال ۱۴۰۵ هـ ش با ادارات مختلف ملی و بین المللی تفاهم نامه همکاری را امضاء نماید تا با چارچوب آن تفاهم نامه ها زمینه همکاری های متقابل ایجاد شود. توامیت ها به دو بخش ذیل تقسیم میگردد.

 1. توامیت با نهاد های علمی و غیر علمی ملی
 2. توامیت با موسسات بیرونی و بین المللی

نقش پوهنحی در انکشاف جامعه

     بدون شک مارا باور به این است که وظیفه موسسات تحصیلی تنها تدریس و انتقال دانش نبوده؛ بلکه تولید دانش و نقش موسسات در انکشاف جامعه نیز از جمله وظایف و مسئولیت های مهم موسسات تحصیلی به شمار میرود. بنآ پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی نیمروز با درک این موضوع مصمم و متعد بوده که با تدویر سمینار های علمی و فرهنگی، راه اندازی مسابقات علمی و مقاله نویسی، نشر مقالات مرتبط به مشکل جامعه، انتشار کتاب، اعزام استادان و محصلان به رسانه ها جهت آگاهی دهی و ایفای نقش در انکشاف جامعه نقش خود را بازی کند.

مهم ترین موارد این موضوع قرار ذیل است.

 • فراهم سازی زمینه خدمات تحصیلی معیاری
 • تدویر برنامه های آگاهی دهی
 • نشر کتاب
 • اعطای بورسیه های تحصیلی برای استادان

تحقیقات علمی

     تحقیق از جمله مهم ترین بخش و بحث های مندرج پلان استراتیژیک نهاد ها به شمار میرود. در اصل انجام کارهای تحقیقاتی و پروژه های تحقیق سبب بلند رفتن جایگاه پوهنحی شده و اعضای کادری را ضمن اینکه به کار شیوه های تحقیق آشنا می سازد آنها را به انجام پروژه های تحقیقاتی تشویش میکند.

     بخاطر موثر تمام شدن کارهای تحقیقاتی کمیته های تحقیق در سطح موسسه و پوهنحی ها ایجاد گردیده و قرار است تا سال ۱۴۰۲ هـ ش کمیته های متذکره فعال تر گردیده و نقش شان در تولید علم و دانش بارزتر گردد. از سوی دیگر جهت نهادینه شدن فرهنگ تحقیق و انجام پروژه های تحقیقی موثر و کارا از طرف موسسه و پوهنحی سالانه یک مقدار مشخص بودیجه جهت انجام کارهای تحقیقاتی تخصیص میدهد.

     کمیته های تحقیق مسئولیت تدویر ورکشاپ های روش تحقیق، آگاهی دهی چگونگی انجام کارهای تحقیقاتی برای استادان و محصلان، معرفی روش های نوین تحقیق، کنترول و بررسی مقالات و پروپوزل های استادان را به عهده دارد.

     پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز توسط برنامه تحقیق سعی دارد که مشکلات جامعه را موشگافانه مورد بررسی قرار دهد و از طریق نشر و چاپ این دستآورد ها مسئولان حکومتی و غیر حکومتی را متوجه کاستی های آنها در بخش های تحقیق شده سازد تا از این طریق بتواند نقش و وظیفه خود را در جامعه انجام دهد.

دسترسی به تکنالوژي معلوماتی

     یکی از موضوعات مهم که سبب تسریع، شفافیت و موثریت امور اداری و تدریسی در نهادهای تحصیلی میگردد. همانا استفاده موثر از تکنالوژی معلوماتی است. همچنان این یک امر مسلم است که امروزه سرعت پیشرفت ها در عرصه علم و تحصیل نیز مدیون پیشرفت های تکنالوژی است مخصوصآ تکنالوژی معلوماتی که همه منابع معلوماتی جهان را با هم وصل نموده و افراد میتوانند به ساده گی تمام منابع معلوماتی را در دسترس داشته و از آن استفاده نمایند. پوهنحی زراعت نیز دارای سیستم مرکزی دیتابیس محصلان می باشد.

کسب عواید

     بدون شک مهم ترین مورد یک نهاد تحصیلی و پوهنحی منبع عایداتی آن است. چون موسسه از طریق آن میتواند خدمات معیاری تری عرضه نماید. هرچند موسسین موسسه تحصیلات عالی نیمروز و پوهنحی زراعت ارائه خدمات تحصیلی و خدمت به جوانان کشور را در اولویت کاری شان قرار داده است. و از همین رو در این سکتور سرمایه گذاری نموده اند. اما جهت گسترش فعالیت و تداوم کاری نیاز است که پوهنحی زراعت منبع عایداتی داشته باشد که مهم ترین منبع عایداتی پوهنحی زراعت عبارت اند از:

 1. فروش محصولات فارم زراعتی
 2. فروش محصولات حیوانی
 3. توزیع کارت هویت محصلین پوهنحی
 4. توزیع دیپلوم

تدوین پلان عملیاتی

     پلان عملیاتی ابزار بسیار مناسب برای تطبیق و اجرای پلان استراتیژیک می باشد، بر این اساس برای ساخت و تدوین پلان عملیاتی، موجودیت پلان استراتیژیک جامع و واضح امر لازمی است. در ترتیب پلان عملیاتی پوهنحی زراعت همه ابعاد پلان استراتیژیک موجود جهت رسیدن به اهداف و مقاصد از پیش تعیین شده در وقت و زمان معین توام با بودجه مشخص مدنظر گرفته شده است.

ارزیابی و کنترول

     نظارت و کنترول یکی از اجزای اصلی مدیریت محسوب می گردد. به طوری که بدون توجه به این بخش، سایر بخش های مدیریت از قبیل برنامه ریزی سازماندهی و رهبری ناقص و نا تمام بوده و تضمین برای اجرای صحیح آنها وجود نخواهد داشت.

     مدیران در سازمان ها برای انجام کارها و رسیدن به هداف برنامه ریزی می کنند. و این برنامه ها را در قالب سازماندهی و رهبری موثر به انجام می رساند. در این بین مدیریت سازمان نیازمند این است که از صحت انجام برنامه های ريخته شده و میزان رسیدن به اهداف خود در قبال انجام این برنامه ها اطمینان حاصل کند. هدف از انجام نظارت و کنترل در سازمان ها مشخص کردن این امر است که سازمان به چه میزان به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یافته است.

 نظارت و کنترول از طرف تیم معین به شکل ذیل صورت می گیرد:

 • نظارت و کنترول در سطح پوهنحی ( رئیس، معاون )؛
 • نظارت به وسیله کمیته تطبیق از اجرای پلان استراتیژیک پوهنتون؛
 • ارزیابی سالانه از تطبیق پلان های عملیاتی عطایی به پلان استراتیژیک توسط کمیته نظارت از تطبیق بالای استراتیژیک؛

برنامه های علمی

     در این بخش برنامه های علمی موجود در پوهنحی زراعت موسسه تحصیلات عالی نیمروز وضاحت داده شده و به پیوست آن برنامه های آینده در بخش های مختلف از جمله تحقیقات علمی، توسعه کاریکولم ها و سایر بخش های آکادمیک پرداخته شده است.

تحلیل سوات SWOT

 -1نقاط ضعف

 1. در بخش تحصیلی
 • کمبود مواد لابراتواری برای کار های عملی محصلان
 • نداشتن لابرانت های حرفوی و با تجربه
 • عدم موجودیت کادر کافی در دوره لیسانس در رشته های مربوطه
 • عدم موجودیت بودیجه خاص برای تحقیقات
 • نبود کتابخانه پوهنحی
 • عدم موجودیت اینترنت
 1. در بخش تحقیق
 •  نبود منابع جدید و ژورنال های علمی
 1. در زمینه نقش پوهنحی در جامعه
 • ارتباط ضعیف با انجمن ها و اتحادیه های دهاقین و فابریکات مرتبط با محصولات زراعتی و مالداری
 1. در بخش مدیریت منابع
 • ناکافی بودن زمینه برگزاری سمینارها (کنفرانس ها) و ورکشاف ها
 • نبود سیستم تیم ورک بین پوهنحی ها و پوهنتون
 1. در بخش استقلالیت
 • عدم جواز رسمی استقلالیت مالی و اکادمیک

 -2 نقات قوت

 1. در بخش تحصیل
 • روحیه همکاری و مسئولیت پذیری اعضای کادر علمی
 • موجودیت پوتنسیل کادرعلمی جهت پیشبرد سالم اهداف پوهنحی
 • موجودیت پلان و پروگرام های درسی منظم مطابق به لایحه سیستم کریدت
 • تطبیق سیستم کریدت در مطابقت با لوایح ، مقرره ها و طرزالعمل های مقام محترم وزارت تحصیلات عالی
 • موجودیت صنوف درسی مواد و امکانات درسی و ممد درسی
 1. در بخش تحقیقات
 • داشتن اساتید با تجربه در عرصه تحقیقات علمی
 1. در بخش منابع بشری
 • ارتباط و همکاری با ریاست های محترم زراعت، محیط زیست و شاروالی
 • داشتن پلانها و پروگرام های تحصیلی

-3 فرصت ها

 • بورسیه ها
 • توآمیت ها
 • ارتباط با موسسات دولتی و غیر دولتی
 • انکشاف امکانات و زیر ساخت های ارتباطی و معلوماتی
 • وجود تقاضای بلند درسی محصلین در این رشته
 • موجودیت همکاری علمی با پوهنتون های داخلی
 • وجود زمینه برای تحصیلات عالی در داخل و خارج از کشور

 -4تهدیدها

 • نبود استقلالیت مالی در بخش های علمی تحقیقی ومالی- اداری
 • سیستم تصمیم گیری متمرکز در تحصیلات عالی
 • نبود بودیجه لازم تحقیق
 • عدم فرهنگ سازی لازم جامعه به ارتباط اهمیت رشته زراعت (خصوصآ فارغان مکاتب)

 


دیدگاه و ماموریت

دیدگاه و چشم انداز (Vision)

      پوهنحی زراعت به عنوان یکی از پوهنحی های برتر در سطح کشور با افزایش کمیت و کیفیت فعالیت های علمی، آموزشی، تحقیقاتی و خدمات خویش را در عرصه زراعت و مالداری گسترش داده و با تربیه کادرهای متخصص در قسمت اصلاح حیوانات و نباتات و بالا بردن سطح محصولات حیوانی و نباتی جهت رفع نیازمندی های اولیه مردم فعالیت مینمایند وهمچنان در نظر دارد تا ضمن تثبیت جایگاه برتر خویش در آینده نزدیک به سطح یک پوهنتون ملی زراعتی ارتقا یابد.

رسالت و ماموریت (Mission)

     پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز به عنوان یک نهاد تحصیلی در چوکات قوانین نافذۀ کشور و وزارت تحصیلات عالی تلاش دارد تا به برترین جایگاه در سطح ملی در تربیت نیروی متخصص و کار آفرین مطابق با نیاز بازار کار از طریق تدریس دست یافته و در حل مسائل جامعه از طریق تحقیق و دریافت راه حل های علمی اهتمام ورزد.


گزارش پلان تطبیقی یک ساله بر پلان استراتژیک

اساس پلان استراتژیک پوهنځی را پنج اصل عمده تحقیق، کسب عواید، استفاده از تکنولوژی، فعالیت های بین المللی و نقش پوهنځی در جامعه افغانی تشکیل می دهد. از این رو، پلان تطبیقی بر پلان استراتژیک این پوهنځی برای سال 1401 در مطابقت با این پنج اصل عمده قرار ذیل ترتیب گردیده است.

انجام نشد

انجام شد

زمان

مسئول

فعالیت

اصول

شماره

 

لیست سامان آلات لابراتواری بطور رسمی به وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال گردید ولی تا حالا خریداری نشده است.

دوامدار

رئیس پوهنځی

تلاش برای فعال سازی لابراتوارها جهت انجام تجارب علمی و تحقیقی در سطح پوهنځی.

برنامه های علمی- تحقیقی

1

 

برگزار شد

اخیر برج سنبله و اخیر برج حوت

کمیته تحقیق

ارائه سمینارهای روش تحقیق و کنفرانس های علمی برای اساتید

برگزار نشده است

 

برج دلو

کمیته تحقیق با همکاری دیپارتمنت ها

ارائه سمینارهای روش تحقیق و کنفرانس های علمی برای محصلین

 

کتاب درسی امراض نباتی، نباتات مزروعی و اساسات تولید سبزیجات توسط استادان پوهنځی زراعت تدوین گردیده اند و کتاب درسی هارتیکلچر مناطق خشک در حال ترجمه است.

دوامدار

رئیس پوهنځی با همکاری دیپارتمنت ها

تشویق و ترغیب اعضای کادر علمی و محصلان به تالیف و ترجه کتاب، و شرکت در مجامع علمی

 

مقاله تحت عنوان بهبود وضعیت تحصیلات در افغانستان توسط استاد نامزد پوهنیار شاه محمود نورزی نوشته شد.

اخیر هر سمستر

آمر دیپارتمنت و کمیته تحقیق

بررسی فعالیت های تحقیقاتی اساتید

 

ادامه دارد

اخیر هر سمستر

آمرین دیپارتمنت

بررسی فعالیت های تحقیقاتی محصلین

 

در سمینارهای برگزار شده تمامی اساتید اشتراک کرده است

دوامدار

رئیس پوهنځی و کمیته تحقیق

اشتراک در سمینار های روش تحقیق در سطح موسسه و کشور

هیچ تحقیق مشترکی صورت نگرفته است

 

دوامدار

کمیته تحقیق

انجام تحقیقات مشترک با موسسات ذیربط

 

استاد نامزد پوهنیار محراب الدین آصف ولیزاده به بورسیه کشور چین، استاد نامزد پوهنیار علی احمد احمدی، استاد نامزد پوهنیار امیرمحمد عرفانی و استاد نامزد پوهنیار ذبیح الله شهیدزی به بورسیه های داخلی معرفی گردیده اند اما تا اکنون اعزام نگردیده اند.

دوامدار

آمرین  دیپارتمنت

معرفی اساتید به بورسیه های تحصیلی

 

پروپوزل ساخت فارم تحقیقاتی پوهنځی ترتیب شده و به وزارت تحصیلات عالی، موسسه تیکا و ریاست اقتصاد ولایت نیمروز  مکتوبی ارسال گردیده است

دوامدار

رئیس پوهنځی

زمینه سازی برای ترغیب پروژه های تحقیقاتی وزارت و موسسات

کسب عواید

2

انجام نشده است

 

دوامدار

رئیس پوهنځی

ایجاد رابطه و هماهنگی با کمپنی های تولیدی و تجارتی

هیچ اقدامی صورت نگرفته است

 

دوامدار

رئیس پوهنځی

تشریک مساعی با سکتورهای خصوصی

لابراتوار پوهنځی زراعت تا حالا ایجاد نگردیده است

 

دوامدار

رئیس پوهنځی

تلاش برای ایجاد لابراتوارهای مجهز با وسایل مورد نیاز شان.

استفاده از تکنالوژی

3

 

تمامی صنوف به LCD مجهز گردیده اند

شروع هر سمستر

آمرین دیپارتمنت

تلاش برای مجهز کردن صنوف به پروجکتور و LCD

 

از پروجکتور استفاده صورت گرفته است

دوامدار

آمرین دیپارتمنت

استفاده از پروجکتورها در ارائه سمینارهای علمی

 

 

گروپ های واتساپ و تلگرام برای بعضی از مضامین ترتیب گردید

دوامدار

آمرین دیپارتمنت

استفاده از برنامه های کاربردی برای اشتراک مسائل درسی به شکل آنلاین

 

ادامه دارد

شروع سمستر

مدیر تدریسی

ساختن دیتابس برای محصلین

 

نشر بروشور دیدگاه و ماموریت از طریق صفحات اجتماعی پوهنځی

دوامدار

رئیس پوهنځی ، آمرین دیپارتمنت و اساتید

رشد و مطرح نمودن جایگاه پوهنځی در سطح بین المللی

فعالیت های بین المللی

4

 

عقد تفاهم نامه همکاری های دوجانبه با ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت نیمروز در حال انجام است.

اخیر برج حوت

رئیس پوهنځی

عقد توامیت ها با نهاد های ملی

هیچ اقدامی صورت نگرفته است

 

دوامدار

آمرین دیپارتمنت

همکاری با نهاد های آموزشی مرتبط در راستای انجام تحقیقات علمی  در جهت کاربردی ساختن علوم

 

 

همکاری لازم با ریاست موسسه در حصه بزرگداشت از روزهای بین المللی صورت گرفت

دوامدار

کمیته تحقیق

بزرگداشت از روزهای بین المللی

 

استاد شاه محمود نورزی به سمینار تضمین کیفیت کشور پاکستان اعزام گردید.

دوامدار

رئیس پوهنځی و اساتید

اشتراک در سمینارهای بین المللی

 

ادامه دارد

دوامدار

رئیس پوهنځی

ایجاد روابط نیک و حسنه با نهادهای ملی به خصوص ریاست زراعت

نقش پوهنځی در جامعه

5

 

همکاری لازم با ریاست موسسه در حصه بزرگداشت از روزهای ملی صورت گرفت

دوامدار

اساتید

بزرگداشت از روزهای ملی

 

استاد محراب الدین آصف ولیزاده به بورد مشورتی شاروالی زرنج معرفی گردید.

ماه وار

اساتید

اشتراک در بوردهای مشورتی در سطح ولایت

 

یک مرتبه بروشور معرفی پوهنځی و اعضاء پوهنځی ترتیب و نشر گردید و یک بورشور دیگر در حال چاپ است. همچنان مقاله تحت عنوان اهمیت نبات پنبه بخاطر چاپ در فصل نامه پوهنتون  نوشته شده که تا اکنون چاپ نگردیده است.

دوامدار

اساتید

نشر فعالیت های پوهنځی زراعت

 

کتاب هارتیکلچر مناطق خشک در حال  ترجمه است.

دوامدار

اساتید

تالیف و ترجمه کتاب های درسی

 

جریان دارد

هفته دهم هر سمستر

اساتید

ارزیابی استادان توسط محصلان

ارزیابی ها و نظارت ها

6

 

جریان دارد

هفته دوازدهم هر سمستر

آمرین دیپارتمنت

ارزیابی استادان توسط آمر دیپارتمنت

 

جریان دارد

اخیر سمستر و اخیر هر سال

رئیس پوهنځی

ارزیابی آمرین دیپارتمنت

 

ارزیابی های مداوم توسط اساتید صورت گرفته است

دوامدار

آمرین دیپارتمنت

ارزیابی دروس و کارهای تحقیقی

 

کمیته نصاب نظارت های دوامدار داشته است

دوامدار

کمیته نصاب

نظارت از تطبیق کریکولم درسی

 

کمیته امتحانات از برگزاری امتحانات نظارت مداوم داشته است

دوامدار

کمیته امتحانات

ارزیابی امتحانات

گزارش پلان تطبیقی یک ساله پلان استراتژیک پوهنځی زراعت در جلسه نمبر پروتوکول (11) مورخ    03/12/1401 کمیته پلان استراتژیک  و در جلسه نمبر پروتوکول (16) مورخ  04/12/1401  شورای علمی پوهنځی مورد بحث قرار گرفته و به اتفاق آرا تایید گردید.