پوهنځی تعلیم و تربیه

 دیپاتمنت های پوهنځی تعلیم و تربیه

 

  پلان استراتژیک

مقدمه

          پوهنحی تعلیم و تربیه در چوکات وزارت تحصیلات عالی یگانه نهادی است که برای نظام مند سازی و عصری سازی پروسه تعلیم و تربیه تحول، طرز تفکر و عمل کارگزاران نظامهای آموزشی بویژه معلمان  نقش اساسی را بازی میکند.

لذا  برای رهبری و سوق دادن در مسیر واقعی آن داشتن یک ّپلان ستراتژیک  امر لازمی محسوب می گردد تا در روشنائی آن سازمان فعالیت های خود را تنظیم کند.

پلان استراتيژيک به مثابه نقشۀ راهبردی برای هر پوهنحی میباشد. با درنظر داشت این مشخصه، پوهنحی تعلیم و تربیه  برای بار اول با توجه به فعالیتهای که از  (ّ5)سال به این طرف اغاز کرده است، پلان جدید خود در ساحه پشرفت فعالیتها، اعم از عرصۀ علمی، تدریسی واداری  که بتواند بازتاب دهندۀ دیدگاه، رسالت، اهداف، ارزشها، قوتها،ضعفها، چالشها و فرصتهای  پوهنحی تعلیم و تربیه  باشد، جدیدا طرحه ریزی کرده است.

پلان استراتیژیک، نمادی از نقشۀ کاری برای جامعۀ تحصیلی به حساب میرود؛ زیرا جهت مسیریابی واقعی هر سازمان موجودیت پلان استراتیژیک یک امر حیاتی میباشد که بر مبنای آن نهادهای تحصیلی فعالیتهای خویش را منسجم میسازند.

پوهنحی تعلیم وتربیه  برای رسیدن به اهداف انعکاس یافته در پلان استراتیژِیک، تلاش مینمایند که با تطبیق این پلان، تغیرات کلی در عرصه های علمی و اداری  در این پوهنحی  رونما گردد.

در پلان استراتیژیک حاضر با مشخص ساختن دیدگاه روشن، رسالت مشترک، ارزشهای فراگیر و اهداف قابل حصول روی ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و چالش های پوهنحی تعلیم و تربیه  در شرایط فعلی بحث گردیده است که با تقویت قوتها و رفع ضعف ها به اعتبار پوهنحی  افزده خواهد شد. پوهنحی تعلیم وتربیه با تطبیق آن خواهد توانست نقش بارز را در عرصه تحصیلات عالی جهت تقویه سیستم آموزش و پرورش ایفا نماید.

اهمیت پوهنحی تعلیم و تربیه

در جهان امروز تعلیم و تربیت نیروی انسانی یکی از برجسته ترین شاخصهای  تحول و پیشرفت جوامع محسوب می شود. در جوامع عقب افتاده هیچ گاهی به این موفقیت ها نایل نه خواهد یافت مگر اینکه طرز تفکر و عمل مدیران و کارگزاران نظامهای آموزشی بویژه معلمان تحول یابد.

          تغییراندیشه را نباید با شیوه های غیر علمی در  دیگران بوجود آورد و منطقی نیست که به زور یا به تحمیل، عملکرد. تحول به بستر و فضای اثر بخش نیازمند است تا بتواند در دانش، روش، منش و نگرش افراد تغییر ایجاد کند ایجاد چنین بستری به عوامل متعددی چون بافت فرهنگی، وضیعت اقتصادی، شرایط  اجتماعی و سیاسی و از همه مهم تر به چگونه گی تعلیم و تربیه نسل جدید وابسته است.

          علاوه برعوامل ذکر شده: محیطهای آموزشی متناسب با نیاز ها و اهداف  مجریان آگاه و برنامه ریز و معلمان توانمند همه به نوعی می توانند در یادگیری و تحول یادگیرنده گان مؤثر باشند اما آنچنانکه بیش از همه در کاهش آسیبها و ایجاد فرصتهای مفید در جهت رشد نسل جوان مؤثر است  روش مدیریت  یعنی سازماندهی  و هدایت فعالیت های آموزشی میباشد.

اهمیت پوهنحی تعلیم وتربیه در این است که می تواند معلمان مسلکی و خبره را برای معارف کشور تقدیم جامعه کند، تامعلمان فارغ از این پوهنحی شاگردان مکاتب را به گونه مسلکی آموزش داده و استعداد شناسی نمایند و در نتیجه سنگ تهداب راه یافتن به تحصیلات عالی در مکاتب توسط معلمان مدبر گذاشته می شود. 

نگاهی به پوهنحی تعلیم و تربیه!

در جوامع پیشرفته همواره مراکز علمی نقش تاثیر گزاری بر پیشرفت و تعالی آن جامعه داشته و پوهنتون ها به عنوان بازوی مسلح علم و تکنالوژِی شناخته شده است برای عقب نماندن از قافله علم و دانش  در سال 1396 ه ش موسسه تحصیلات عالی نیمروز با یک پوهنحی تعلیم و تربیه و با داشتن چهار دیپارتمنت شروع به فعالیت نمود.

در سال 1399 تشکیل کادری و برنامه های علمی این پوهنحی با ازدیاد دو دیپارتمنت ادبیات فارسی دری و ادبیات پشتو افزایش یافت.

در سال 1400 بنابر حکم رییس جمهور وقت و تفاهم نامه بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت معارف مبنی بر ادامه تحصیل معلمین 14 پاس، طرح و پلان این پوهنحی در ایجاد دروس شبانه رسماً مورد تایید قرار گرفت و بنابر عدم مساعد بودند شرایط و امکانات دروس شبانه این پوهنحی به سنبله سال 1401 معطل گردید.

در سال 1400 ه ش 50 تن از محصلین چهار دیپارتمنت ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی فارغ گردیدند تا بدین ترتیب اولین دور فراغت این پوهنحی را تشکیل بدهند.

در حال حاضر پوهنحی تعلیم و تربیه با شش دیپارتمنت ( ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژِی، ادبیات فارسی دری و ادبیات پشتو ) امورات اداری و اکادمیک خویش  رادر تعمیر لیلیه اناث که مربوط تربیه معلم است به پیش میبرد؛ که با کمبود اطاق های درسی و اداری و کمبود شدید استاد در دیپارتمنت های فزیک، بیولوژی و کیمیا مواجه است و نیاز مبرم به امکانات و تسهیلات جهت پیش برد امورات تدریسی خویش دارد.  

تعداد مجموعی محصلين پوهنحی تعلیم و تربیه در سال 1401 به (481) تن می رسد که از آن جمله(175)ذکور و(306) اناث را تشکيل می دهد. تعداد مجموعی اساتيد رسمی پوهنحی (26) تن بوده که ترکیب آنها برحسب درجه تحصیلی قرارذیل است .

درجه تحصیل

دکتور

ماستر

در جريان تحصیل ماستری

درجریان تحصیل دکتری

ليسانس

تعداد

0

12

8

1

6

 

دیدگاه (vision)

پوهنحی تعلیم و تربیه ی موسسه تحصیلات عالی نیمروز به مثابه ی یک نهاد اکادمیک، تحصیلی و تحقیقی معتبر در عرصه ی خدمات آموزشی به منظور تولید و ترویج علم به همه اقشار جامعه و خصوصا قشر جوان با امکانات و ظرفیت های موجودفعالیت می نماید.

این پوهنحی با توجه به پیشرفت خیره کننده ی منطقه و جهان، با در نظر گرفتن نیازمندی های جامعه، جهت رشد و پرورش نسل جوان فعالیت می کند.

رسالت (Mission):

پوهنحی تعلیم و تربیه در زمینه ی تحصیلات عالی با کیفیت، خود را متعهد و مکلف می داند که در جهت تدریس بهتر و مثمر از تمام ظرفیت موجود استفاده نموده و زمینه را برای انکشاف علمی کادرهای مسلکی و متخصص فراهم کند.

ارزشها(Merits):

از آن جاکه دین مقدس اسلام تمام جوانب زندگی انسان ها را در بر می گیرد، تعهد و التزام بر ارزش های اسلامی و ملی از اولویت پوهنحی مذکور است

پوهنحی تعلیم و تربیه بر این باور است که در کنار آموزش معیاری، رعایت اخلاق، نظم و روحیه ی همدیگر پذیری از اولویت های مورد نظر می باشد و به ارزش های ذیل متعهد است:

1: احترام به مقدسات دینی و مذهبی

2: ارج گذاری به ارزش های ملی و محلی

3: تساوی حقوق و برابری در استفاده از فرصت ها و امکانات

4: صداقت وهمکاری متقابل

6: رعایت نظم

7:آزادی های اکادمیک.

برنامه‌های علمی

بر اساس اهداف پوهحی تعلیم و تربیه، پرورش کادرهای علمی، انکشاف ظرفیت نیروی بشری و زمینه‌سازی برنامه‌های علمیِ باکیفیت، تحقیقی و تدریسی بخش عمده‌ای پلان استراتژیک بوده و به اجرای برنامه‌های ذیل متعهد است:

 • ارتقای ظرفیت استادان
 • راه‌اندازی تحقیقات علمی
 • به‌روزسازی نصاب
 • آموزش الکترونیکی
 • افزایش دسترسی به تحصیلات عالی
 • ایجاد دیپارتمنت‌های جدید
 • آشنایی دانشجویان با سیستم کریدت و محیط اکادمیک
 • تدویر برنامه شبانه پوهنحی
 • راه اندازی کارهای عملی و لابراتواری

 

ارتقای ظرفیت استادان و راه‌اندازی تحقیقات علمی

دست‌یابی به کیفیت عالی در تدریس و انکشاف علمی در یک جامعه و محیط اکادمیک بسته‌گی به اساتیدی باظرفیت، متخصص و آگاه دارد. از آن‌جا که در افغانستان این نیازمندی نظر به مشکلاتی موجود فراهم نیست، پوهحی تعلیم و تربیه به منظور رفعِ این مشکل اقدام به موارد ذیل می‌نماید:

 

 • راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای استادان
 • اعزام و معرفی استادان به برنامه‌های علمی-تحقیقی خارج از پوهنحی و پوهنتون
 • پیش‌نهاد استادان به برنامه‌های ماستری و دکتورا نظر به نیازمندی

 

به‌روزسازی نصاب

در کشورهایی که پیشرفت‌های علمی صورت گرفته است، نصاب‌های درسی تحصیلات عالی خویش را مطابق به اقتضای بازارِ کار، تجدید، تعدیل و تنظیم می‌کنند. این امر، از یک‌سو به انکشاف علمی و از طرف دیگر نیازمندی‌های یک جامعه را با فارغ‌التحصیلانی که مهارت و آگاهی لازم در فنّ خویش داشته باشند برطرف می‌کند. پوهحی تعلیم و تربیه این امر مهم را در هماهنگی با کمیته‌ی نصاب و نیازسنجی در بازارِ کار، تنظیم می‌کند.

 

آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی در جهان با پیشرفت چشم‌گیری که دارد، در عرصه‌ی تحصیلات عالی تحول بزرگی را به وجود آورده است؛ اما در افغانستان و خصوصاً در پوهنتون نیمروز کوچک‌ترین بهره‌ای از آن نداریم. بنابرین پوهحی تعلیم و تربیه در پنج سال آینده با راه‌اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی برای استادان و دانشجویان اقدام نموده و با بررسی و نظارت از آن توسط کمیته‌ها، توزیع پرسش‌نامه‌ها جهتِ رفع مشکلات، زمینه‌ی آموزش الکترونیکی را مساعد می‌سازد. و ناگفته نباید گذاشت آموزش الکترونیکی از طریق برنامه‌ی گوگل‌کلس‌روم نظر به سهولت‌هایی که دارد، انجام می‌شود.

 

 

 

افزایش دسترسی به تحصیلات عالی

دست‌رسی به تحصیلات عالی و همه‌گانی‌سازی آن از پیش‌شرط‌های مهم توسعه‌ی علوم و سواد در یک جامعه به‌حساب می‌رود. پوهنحی تعلیم و تربیه با پیروی از پلان استراتژیک پوهنتون، زمینه‌ی تحصلات عالی را به دختران و پسران با امکانات موجود فراهم می‌کند و در صورت لزوم با ایجاد فضای امن، ازدیاد دیپارتمنت‌ها و تشکیلات بیش‌تر زمینه‌ی این مهم را مساعد نموده و اقدام به کارهای ذیل می‌نماید:

 • تقویت و به‌روزسازی مواد درسی
 • به‌روزسازی و تعدیل نصاب تحصیلی
 • راه‌اندازی کنفرانس‌های علمی توسط دانشجویان
 • جذب دانشجویان جدید بر حسبِ ضرورت
 • راه‌اندازی انجمن‌ها، ماه‌نامه‌ها و کمیته‌های فرهنگی
 • تجهیز صنوف با وسایل مدرن آموزشی
 • تقویت کتاب‌خانه و رشد فرهنگ کتاب‌خوانی
 • برنامه‌های آگاهی‌دهی برای دانشجویان جدیدالشمول جهتِ آشنایی با سیستم کریدت، محیط اکادمیک، نظم و دسیپلین و...
 • ترویج و تطبیق برنامه‌های آموزشی محصل‌محور (SCL) و آموزش مبتنی بر نتیجه (OBE) در سطح پوهنحی‌.
 • تدویر برنامه شبانه در پوهنحی تعلیم و تربیه

تحليل سوات پوهنحی تعلیم و تربیه (SWOT Analysis)

بخاطر ارتقا و انکشاف نهادهای تحصیلی ضرورت به ارزیابی فعالیت های شان از طریق تحلیل و بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و چالش ها دارد. این تحلیل به نهاد آموزشی و تحصیلی کمک می کند تا راه حل های جدید را برای مشکلات دریابند. تحلیل قوتها، ضعفها و چالشها اساس کار را برای اماده ساختن پلان ستراتیژیک تشکیل میدهد.

 

قوتها (Strength):

نقاط قوت پوهنحی تعلیم و تربیه را موارد زیر تشکیل میدهد:

 • داشتن اساتید مسلکی و متعهد در پوهنحی
 • امنيت حاکم در منطقه
 • زمینه فراغت معلمین مسلکی برای معارف و لایت نیمروز.
 • موجودیت شوراها و کمیته های فعال در سطح پوهنحی.
 • تهیه مواد درسی و ممد آن.
 • راه اندازی سیمینارهای علمی.
 • ارتقا یافتن تعداد زیادی از اساتید پوهنحی تعلیم و تربیه لیسانس به مقطع ماستری.

 

ضعفها(Weakness):

ضعفها و کاستی های را که مزاحم انکشاف پوهنحی می گردد؛ میتوان به شرح زیر برشمرد:

 • نبود زمینه های ار تقای درجه تحصیلی استادان در اکثر رشته ها در داخل کشور.
 • عدم موجودیت کتابخانه معیاری.
 • عدم موجودیت مرکز IT در سطح موسسه تحصیلات عالی.
 • نبود تعمیر مناسب تدریسی و اداری.
 • نبود لیلیه جداگانه برای محصلین اناث و ذکور.
 • نبود لابراتوار برای کار های عملی پوهنحی.
 • کمبود بست های اکادمیک و اداری در پوهنحی.

فرصتها (Opportunities):

 

 • تهديدها
 • کمبود استادان دارای درجه تحصیلی بلند به سطوح  دوکتورا وماستر.
 • کمبود حمایت مالی وتخنیکی برای انکشاف پوهنحی تعلیم و تربیه.
 • افزايش تعداد  محصلين سال به سال و عدم کفايت امکانات پوهنحی تعلیم وتربیه.
 • نا مناسب بودن آب و هوا شهر زرنج.

اهداف استراتژیک پوهنحی تعلیم و تربیه(Goals):

از آنجائیکه پلان ستراتیژیک شامل تطبیق پروگرام های اکادمیک، دسترسی به تحصیلات عالی، ایجاد زیربنا های مناسب برای تدریس و پیشبرد فعالیت های علمی و تحقیقی یک امر حیاتی شمرده میشود. بناًاهداف پوهنحی تعلیم وتربیه را میتوان به صورت زیر مشخص نمود.

 1. استخدام کادر های شایسته، مسلکی با درجه تحصیلی ماستر و دکترا
 2. توجه به توسعه زیر بناها و تجهیزات پوهنحی
 3. اولویت بخشیدن انکشاف برنامه های علمی در پوهنحی
 4. انکشاف دیپارتمنت ها جهت بهبود عملکرد علمی و تحقیقی و نیاز جامعه.
 5. انکشاف تشکیل کادری و اداری پوهنحی
 6. تشویق و ترغیب استادان و کارمندان جهت رعایت اصل مکافات و مجازات.
 7. برگزاری سمینارها، ورکشاپ های علمی جهت ارتقای ظرفیت اساتید، کارمندان و محصلین.
 8. توجه به ارتقای کیفیت و اعتبار دهی پوهنحی در سطح ملی و بین المللی جهت بهبود عملکرد پوهنحی.
 9. توجه به تولید علم و تحقیق.
 10. تلاش جهت رشد علمی محصلان با معيارهای اکادمیک و بين المللی.
 11. طرح و تدویر برنامه دروس شبانه پوهنحی تعلیم و تربیه.
 12. توجه به محيط زيست و ايجاد ساحه سبز.
 13. تلاش جهت برقراری روابط علمی باسایر نهادهای اکادمیک کشور و منطقه.
 14. تمویل لابراتوار و کتابخانه پوهنحی.

 

فعالیت ها و پروگرام های اجرایی:

 1. ازدیاد دیپارتمنت های ( تاریخ، جغرافیه، ادبیات انگلیسی، تعلیمات مسلکی، ثقافت اسلامی و زبان و ادبیات بلوچی)
 2. ازدیاد تشکیل کادری در دیپارتمنت ها.
 3. ازدیاد بست های اداری در چوکات پوهنحی.
 4. تاسیس نشریه و مجله ی علمی تحقیقی در چوکات پوهنحی.
 5. معرفی اعضای کادری به بورسیه های تحصیلی مقطع ماستری و دوکتورا جهت ارتقای ظرفیت علمی پوهنحی.
 6. جذب کادرهای مسلکی و  و مجرب در بست های کادری و اداری با رعایت اصل شایسته سالاری
 7. استفاده از میتود های جدید درسی در پوهنحی.
 8. استفاده اعظمی از تکنالوژی در امر تدریس.
 9. فراهم نمودن تسهیلات و امکانات ضروری برای بهبود ضروری برای بهبود روند تدریس.
 10. تجهیز نمودن لابراتوار و ایجاد کتابخانه در پوهنحی.
 11. ترتیب پلان های مربوطه جهت تطبیق پروگرام ها و اهداف اساسی پوهنحی.
 12. برگزاری سمینار ها و کنفراس های علمی استادان و محصلان.
 13. تطبیق اصل مکافات و مجازات.
 14. تجدید نظر و فعال نمودن کمیته های ضروری در پوهنحی.
 15. تعیین استراتژی مشخص جهت انکشاف و توسعه پوهنحی در هر سال تحصیلی.
 16. شناسایی محصلان نخبه و ایجاد شورای نخبه گان و اتحادیه های محصلین جهت رشد و ارتقای ظرفیت محصلین.
 17. امضای تفاهم نامه های همکاری با ریاست های موازی و مرتبط کاری به منظور ایجاد فضای همکاری و تحقق اهداف اداری  اکادمیک.
 18. تجهیز منابع معلوماتی و تکنالوژِ در پوهنحی.
 19. توجه اساسی به پروگرام های اعتبار دهی و تضمین کیفیت.
 20. جلب حمایت و کمک های موسسات داخلی و خارجی و همچنان کمک های مردمی جهت تجهیز امکانات در پوهنحی.
 21. نظارت از روند تطبیق نصاب و ارایه پیشنهادات موثر به مراجع ذیربط جهت تجدید نصاب و معیاری سازی آن.
 22. تدویر برنامه شبانه پوهنحی تعلیم و تربیه.

ارتقای کیفیت و دستیابی به اعتباردهی

رسیدن به اعتبار اکادمیک یکی از هداف اساسی وبنیادی پوهنحی را تشکیل میدهد. به منظور تقویت فعالیت بخش ارتقای کیفیت و اعتباردهی، کمیته ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی ايجاد ميگردد.

اهداف کلی در بخش ارتقا کیفیت قرار ذیل اند:

 • ایجاد کمیته تضمین کیفیت و اعتبار دهی در سطح پوهنحی
 • تقویت فعالیت های کمیته ارتقای کیفیت و اعتبار دهی در سطح پوهنحی.
 • تطبیق لوایح و مقرره های رياست ارتفای کيفيت و اعتبار دهی وزارت تحصيلات عالی.
 • تهیه گزارش ارزیابی خودی پوهنحی جهت نیل به مراحل اعتباردهی.
 • تهیه کزارش پلان عملیاتی در مطابقت با پلان ستراتیژیک پوهنتون.
 • تهیه سند مسیرِیابی جهت درک تطبیق پلان عملیاتی.
 • تجهیز کمیته های ارتقای کیفیت در سطح پوهنحی.
 • ارزیابی پروسه های تدریسی در سطح دیپارتمنت ها.
 • سازماندهی ورکشاپ  های اگاهی دهی جهت ترویج فرهنگ ارتقا کیفیت در پوهنحی.
 • تشویق استادان جهت ساختن پلان انفرادی تدریسی و سایر پلان های مرتبط با پروسه اعتبار دهی.
 • اماده کردن پوهنحی برای بازنگری به منظور نیل به اهداف اعتبار دهی.

پالیسی ها و استراتژی های پوهنحی

 مهم ترین پالسی های پوهنحی تعلیم و تربیه قرار شرح دیل میباشد:

فعالیت های و پروگرام های اجرایی

حکومت داری خوب

از آنجاییکه پوهنتون ها نقش حیاتی در امور علمی ،اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارند، پوهنحی تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی نیمروز نیز نقش مهمی در توسعه علمی و تغییرات اجتماعی کشور می تواند بازی کند. پوهنحی تعلیم و تربیه با تقدیم کادرهای حرفه ای و مسلکی را به جامعه از این طریق تغییرات مثبتی در جامعه اکادمیک و ادارات دولتی به وجود بخواهد آورد و نقش بارزی را در ایجاد حکومت داری خوب ایفا می نماید.

پوهنحی تعلیم و تربیه بااستفاده از منابع و امکانات خود برای ایجاد و توسعه دانش در پرتو کلیه قوانین و لوایح:

 • آموزش مستمر کادرهای مسلکی و ورزیده در رشته های مختلف.
 • ارائه مشوره های مفید و ضروری به مراکز اکادمیک دولتی و خصوصی.
 • آگاهی دهی در مورد پالسی های مربوطه برای استادان، کارکنان و محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه به منظور تقویت حس وطن دوستی و صداقت.
 • رفع مشکلات جامعه اکادمیک نیمروز و ارائه راه حل این مشکلات به سازمان های دولتی و خصوصی.
 • جلوگیری از فساد
 • مسئولیت پذیری  

مبارزه با فساد اداری

فساد یکی از اعمال زشتی است که باعث عقب مانده گی یک سازمان می شود. در افغانستان بعد از امنیت و بیکاری، سومین مشکل بزرگی که با آن مواجه هستیم، فساد است. از این رو مبارزه با فساد اداری یک ضرورت اجتماعی و سیاسی است. پوهنحی تعلیم و تربیه تعهد دارد که از چارچوب اداری و کادری خود هر نوع فساد را ریشه کن کند.

پوهنحی، موسسه و تمام جامعه متعهد می شوند که رهنمودهای اسلامی و قوانین لازم الاجرا را در امور روزمره خود اجرا نموده و با فساد به شدت مبارزه کنند و جوانان فارغ التحصیل را با این روحیه تربیت کنند که نه تنها درگیر فساد نباشند، بلکه برعکس، تمام تلاش های خود را برای پیشگیری و ریشه کن کردن فساد در منطقه و کشور با انجام اقدامات زیر در این زمینه به کار خواهند بست. پوهنحی تعلیم و تربیه اقدامات ذیل را در این زمینه انجام می دهد:

هدف 1: ایجاد کمیته مبارزه با فساد اداری در پوهنحی:

در پوهنحی یک کمیته مبارزه با فساد متشکل از اعضای هیات علمی از بخش های مختلف تشکیل می‌دهد و گزارش خود را با رهبری پوهنحی به اشتراک می گذارد. کارکنان خود را با معنا و مفهوم فساد آشنا می‌سازد.

هدف 2: نظارت جدی بر ارزیابی و فرایند یادگیری محصلان

اقدامات:

 1. ارزیابی روند تدریس و رفتار استاد توسط آمر دیپارتمنت و رئیس پوهنحی به طور منظم
 2. فعال نگهداشتن کمیته امتحانات در سطح پوهنحی 
 3. سازماندهی و برگزاری امتحانات طبق قوانین و لوایح امتحانات
 4. بررسی پارچه های امتحانات محصلین به صورت دقیق

هدف 3: اطلاع رسانی به کلیه کارکنان پوهنحی در خصوص فساد در پرتو رهنمودها و قوانین اسلامی

اقدامات:

 1. توضحیح دادن جنبه های اسلامی مبارزه با فساد اداری به تمام بخش های کادری و اداری پوهنحی.
 2. بیان کردن ضررهای اتلاف وقت در پرتو مبانی اسلامی و اداری در تمامی ابعاد پوهنحی.
 3. اطلاع رسانی در مورد شفافیت و انصاف در کلیه امور در پرتو رهنمودهای اسلامی و قوانین وضعی به کارمندان کادری و اداری.

 

هدف 4:  ارائه معلومات شرعی و حقوقی به محصلین در دوران تحصیل در مورد نحوه مبارزه با فساد.

اقدامات:

 1. تربیت کردن تمام محصلین پوهنحی با روحیه اسلامی در جهت ریشه کنی فساد در جامعه
 2. توضیح دادن مبانی اسلامی برای مبارزه با فساد و تقویت روحیه اسلامی به محصلان قبل از تدریس.

هدف 5: رعایت اصل شایسته سالاری با در نظر داشت اصل مکافات و مجازات.

اقدامات:

 1. گزینش افراد متعهد و متخصص در بست های اداری و اکادمیک پوهنحی.
 2. تشخیص افراد لایق و اعطای تحسین نامه ها و در نظر گرفتن سایر امتیازات مادی و معنوی و ارتقای آنها به بست های بالاتر به عنوان مکافات و تشخیص افراد ناکارآمد و برخورد با آن ها به عنوان درنظر گرفتن اصل مجازات.

هدف 6: ارزیابی و نظارت مستمر از نحوه ی اجراآت اکادمیک و اداری

اقدامات:

 1. کنترول و نظارت از نحوه ی اجراآت در پوهنحی به منظور شفافیت کاری.
 2. اخذ گزارش روزانه، هفتوار، ماهوار, ربعوار و سالانه از کارمندان تحت اثر.

آزادی اکادمیک:

بر اساس ماده 34 قانون اساس افغانستان، ماده 44 قانون مدنی و بر اساس ماده 19 میثاق بین اللمللی حقوق سیاسی، آزادی بیان حق هر افغان است. پوهنحی تعلیم و تربیه از تمامی این حقوق در پرتو قوانین، مقررات و لوایح قابل اجراء حمایت می کند و تلاش می کند تا این فرصت را برای هر کارمند کادری و اداری و همچنین محصلین فراهم کند، تا نظرات خود را با رعایت شرایط پذیرفته شده بیان کنند.

پوهنحی تعلیم و تربیه در تلاش است تا حوزه های زیر را طی سه سال آینده تقویت کند:

 1. متعهد ماندن به استقلال اکادمیکی.
 2. فراهم کردن محیط و فرصت های مناسب برای ساختن شخصیت های علمی.
 3. برابر نمودن معیارها و شرایط انجام و انتشار تحقیقات علمی
 4. حمایت از ارتقاء و توسعه تفکر انتقادی.
 5. فراهم کردن تجهیزات، امکانات مادی و فضای آرام برای نوآوری، خلاقیت و ابتکارات.
 6. برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، وبینارها، بحث های علمی، مجلات علمی و وب سایت ها برای فعالیت های علمی استادان و محصلان.
 7. مهیا کردن امتیازات مادی برای فعالیت های علمی.
 8. جلوگیری از هر نوع فعالیت سیاسی، مذهبی و افکار خارجی در سطح پوهنحی.
 9. حق انتخاب میتود های جدید، تجربی و مشاهدوی برای اساتید به منظور  بهبود و تدریس موثر.
 10. حق اشتراک برای تمام کارمندان کادری، اداری و محصلین در زمینه ارزیابی و بهبود امورات پوهنحی.

 

کسب عواید

از آنجاییکه سکتورهای تعلیمی و تحصیلی بیشتر ازجمله سکتورهای مصرفی بوده اند تا درآمدزا لذا با استفاده از امکانات محدود مالی و ساحه کاری این سکتورها باز هم با پلان مشخص و شفافیت کاری می توان تا حدودی کسب عواید و درآمد به دولت داشته باشند.

پوهنحی تعلیم و تربیه با استفاده از برنامه های ذیل میتواند تا حدودی کسب عواید داشته باشد:

1-تدویر برنامه شبانه در این پوهنحی

با توجه به میزان علاقه مندی مردم این ولا به تحصیل و درخواستی های مکرر شان مبنی بر ایجاد برنامه شبانه خصوصا در پوهنحی تعلیم و تربیه سالانه مقدار زیادی از عواید از این برنامه عاید دولت خواهد شد.

 

 

    مسولیت های اجتماعی:

با در نظر داشت رسالت پوهنحی تعلیم و تربیه و تقدیم نمودن کادر های ورزیده به جامعه، یکی از اساسی ترین مسؤلیت های اجتماعی پوهنحی تعلیم و تربیه مسلکی سازی و بلند بردن ظرفیت افراد و معلمین برای پرورش هرچه بهتر نسل آینده و بهبود روند تدریس در ولایت نیمروز و افغانستان است.

همچنان یکی از مسولیت اجتماعی این پوهنحی امضای تفاهم نامه ها همراه با ریاست معارف و ریاست تربیه معلم و سایر ارگان های زیربط از طریق ریاست موسسه تحصیلات عالی جهت همکاری و ایجاد فضای مطلوب برای نیل به اهداف اساسی پوهنحی تعلیم و تربیه در اجتماع فراهم سازد.

پوهنحی تعلیم و تربیه از لحاظ موقف اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار بوده زیرا با تقدیم معلمین مسلکی و متخصص مجهز با میتود های و روش های نوین درسی زمینه تعلیم و تحصیل را در سطح اجتماع، مکاتب دولتی و خصوصی، ریاست های تربیه معلم، پوهنتون هاو موسسات دولتی و سایر مراکز علمی فراهم می نماید.

 

کابرد تکنالوژی

امروزه موضوع تکنالوژی به شکل عام در تمام بخش های زندگی ذیدخل بوده و پیشرفت های اخیر جامعه در گرو استفاده از تکنالوژِی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارمورد استفاده قرارا میگیرد.

 با درنظر داشت نقش مهم استفاده از تکنالوژی در پیش برد امور اکادمیک و اداری، پوهنحی تعلیم و تربیه در دو این دو بخش گام های عملی خواهد برداشت.

در بخش اداری جهت ثبت تمام اطلاعات محصلین در دیتابسی که از طرف وزارت تحصیلات عالی ترتیب گردیده استفاده میگردد و در حصه ی ترتیب نتایج مدیران بخش از طریق شبکه میتوانند با هم دیگر تبادل اطلاعات نمایند.

در بخش اکادمیک آمرین دیپارتمنت ها و استادان با استفاده از تکنالوژی دسترسی به  نصاب و کریکلم درسی به شکل سمستوار و مفردات درسی و سایر موضوعات دیگر جهت پیش برد هر چه بهتر درس استفاده بعمل می آید.

تجهیز شدن اکثر صنوف این پوهنحی با پروجکتور، ال سی دی و سایر وسایل دیگر که در نحوی انتقال درس همه جانبه کمک شاایانی نموده است. و همچنان مورد دیگری که میتواند در نحوی استفاده و کاربرد تکنالوژی کمک نماید استفاده از صنف لابراتوار و کمپیوتر لب بوده می توانند که در مسلکی سازی هر چه بهتر محصلین این پوهنحی کمک شایانی می نماید.

 

فعالیت های جهان شمول

پوهنحی تعلیم و تربیه عبارت از نهادی آموزشی است که همزمان رشته های تحصیلی زیادی در آن به فعالیت دارد رشته هایی مانند: علوم طبیعی، ادبیات زبان و علوم اجتماعی.

علوم ساینسی که امروزه محور تمام تحولات و پیشرفت های اخیر در جهان بوده و تمام پیشرفت های اخیر جهان مرهون ساینس بوده است که بخش مهمی از پوهنحی  تعلیم و تربیه موسسه تحصیلات عالی نیمروز را تشکیل میدهد. می طلبد گام های موثری در هماهنگی با جهان و تعامل و برخورداری از علوم نوین و ساینسی همواره در بروز رسانی نصاب تحصیلی مطابق با آخرین تحولات علمی و با در نظر داشت بازار کار و معیارهای اکادمیک در تعامل باشد.

استفاده از منابع جدید و معتبر در چپترهای درسی و همچنان برگزاری سمینارهای، ورکشاپ های و کنفراس های داخلی و بین اللملی میتواند در موضوعات مختلف علمی برای برقراری ارتباط با سایر پوهنتون های دولتی و بین المللی به این امر کمک شایانی نماید.

یکی دیگر از فعالیت های جهان شمول تطبیق معیاری سیستم های درسی و میتود های آموزشی نوین و جهان شمول به شکل حضوری و آنلاین در چوکات این پوهنحی می باشد.

تطبیق سیستم کریدت به شکل معیاری یکی از رسالت های عمده این پوهنحی بوده و دسترسی محصلین این پوهنحی به بانک اطلاعات و معلوماتی پوهنتون های بین امللی باعث خواعد شد تا اتصال بهتری در ارتباط با فعالیت های جهان شمول به وجود بیاید.

 

مدیریت خطر و بحران:

در یک محیط اکادمیک ریسک پذیری عبارت است از خطر پذیری در ضایع شدن وقت؛ منابع, فرصت ها و اعتبار اکادمیک نسبت به سایر عوامل برجسته تر می باشد. برای اینکه آن محیط اکادمیک مدیریت ریسک پذیری داشته باشند بهتر است موارد فوق را با درنظر داشت شرایط و امکانات در هر بخش پلان ها و ساختار از قبل مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهد. اگر ریسک های یاد شده به صورت درست مدیریت نگردد باعث نگرانی و بروز شرایط حساس و ناگوار به آن محیط می گردد و در آینده ضربه ی مهلکی به سازمان ها وارد می نماید.

اعضای ترتیب دهندگان پلان استراتژیک پوهنحی تعلیم و تربیه با در نظر داشت شرایط و امکانات این موسسه و ارزیابی و تحلیل از شرایط محیطی و عمومی کشور به ارزیابی ریسک منجمنت پرداخته و از خطراتی که قرار است در آینده این پوهنحی با آن مواجه گردد و احقاق و تطبیق این پلان را با چالش روبرو سازد، آمادگی هایی را اتخاذ می نماید که این خطرات احتمالی شامل موضوعات ذیل می تواند باشد:

 1. عدم مواصلت بودیجه کافی در وقت و زمان معین آن .
 2. نبود استقلالیت مالی و اکادمیک.
 3. مداخلات در امور اکادمیک.
 4. اوضاع خراب امنیتی و سیاسی کشور.
 5. فقر و بیکاری.
 6. آب و هوای نامساعد و مهاجرت ها.

 

 

اعضای کمیته تدوین پلان استراتژیک پوهنحی تعلیم و تربیه:

 1. نامزد پوهنیار یوسف امینی رییس کمیته
 2. پوهنیار شفیع الله ویار معاون کمیته
 3. نامزد پوهنیار خیرالدین فرزاد منشی کمیته
 4. پوهنیار جلیل محمدی عضو کمیته
 5. نامزد پوهنیار سید مسعود هاشمی عضو کمیته
 6. پوهنیار سعدالله سجاد عضو کمیته
 7. نامزد پوهنیار ظاهر شاه رحمانی عضو کمیته
 8. نامزد پوهنیار سیدرضا سروری عضو کمیته

 

 

 

 

 

پلان استراتژیک پوهنحی تعلیم و تربیه در پروتوکول نمبر 3  مورخ 11/3/ 1401 کمیته تدوین پلان استراتژیک پوهنحی و همچنان در پروتوکول نمبر (8) مورخ 12/3/1401 با اکثریت آرا مورد تایید و تصویب قرار گرفت.


دیدگاه و ماموریت 

دیدگاه (vision)

پوهنحی تعلیم و تربیه ی موسسه تحصیلات عالی نیمروز به مثابه ی یک نهاد اکادمیک، تحصیلی و تحقیقی معتبر در عرصه ی خدمات آموزشی به منظور تولید و ترویج علم به همه اقشار جامعه و خصوصا قشر جوان با امکانات و ظرفیت های موجودفعالیت می نماید.

این پوهنحی با توجه به پیشرفت خیره کننده ی منطقه و جهان، با در نظر گرفتن نیازمندی های جامعه، جهت رشد و پرورش نسل جوان فعالیت می کند.

رسالت (Mission):

پوهنحی تعلیم و تربیه در زمینه ی تحصیلات عالی با کیفیت، خود را متعهد و مکلف می داند که در جهت تدریس بهتر و مثمر از تمام ظرفیت موجود استفاده نموده و زمینه را برای انکشاف علمی کادرهای مسلکی و متخصص فراهم کند.

ارزشها(Merits):

از آنجائیکه دین مقدس اسلام تمام جوانب زندگی انسان ها را در بر می گیرد، تعهد و التزام بر ارزش های اسلامی و ملی از اولویت پوهنحی مذکور است.

پوهنحی تعلیم و تربیه بر این باور است که در کنار آموزش معیاری، رعایت اخلاق، نظم و روحیه ی همدیگر پذیری از اولویت های مورد نظر می باشد و به ارزش های ذیل متعهد است:

1: احترام به مقدسات دینی و مذهبی.

2: ارج گذاری به ارزش های ملی و محلی.

3: تساوی حقوق و برابری در استفاده از فرصت ها و امکانات.

4: صداقت وهمکاری متقابل.

6: رعایت نظم.

7:آزادی های اکادمیک.

 

به اساس پروتوکول نمبر (2) مورخ 25/ 2/ 1401 جلسه کمیته تدوین پلان استراتژیک پوهنحی و جلسه پروتوکول نمبر (18) مورخ 25/11/1401 شورای علمی پوهنحی دیدگاه و ماموریت پوهنحی تعلیم و تربیه تعیین و تصویب گردید.


گزارش از نظارت  پلان تطبیقی یکساله پلان استراتیژیک برای سال ۱۴۰۱ هـ ش

 

شماره

اصول

فعالیت

مسؤل

زمان

انجام شد

انجام نشد

1

برنامه های علمی و تحقیقی

ارتقای ظرفیت استادان و کارمندان پوهنحی تعلیم و تربیه از طریق سمینار های آموزشی

رییس پوهنحی

از برج 6 الی اخیر برج 12

1.معرفی دو تن از اساتید و مدیر تدریسی پوهنحی پوهنحی به ورکشاپ صحت به پوهنتون هرات.

2. معرفی یک تن از اساتید وبه سمینار سه روزه تضمین کیفیت در پوهنتون هرات.

3. معرفی رئیس پوهنحی تعلیم و تربیه به ورکشاپ چهارروزه بازنگری برنامه های علمی و تضمین کیفیت در پوهنتون قندهار

 

 

نظارت از تطبیق نصاب و بروز رسانی نصاب پوهنحی

معاون پوهنحی و کمیته نصاب

برج سنبله و برج جدی

 1. شروع و ختم دو سمستر سال جاری توسط کمیته نصاب پوهنحی تعلیم و تربیه از نحوه ی تطبیق نصاب در دیپارتمنت ها نظارت بعمل آمد.
 2. سایر فعالیت ها جریان دارد  

 

آموزش الکترونیک

کمیته آموزش الکترونیک و آمرین دیپارتمنت ها

برج میزان

 1. اعضا و مسئول کمیته الکترونیک در شورای علمی مورخ 10/ 7 / 1401 پوهنحی تعیین شدند. 

 

ایجاد کمیته تحقیق علمی در سطح پوهنحی

رییس پوهنحی

برج میزان

2.اعضا و مسئول کمیته تحقیق در شورای علمی مورخ 10/7  / 1401 تعیین شدند.

 

ارائه سمینارهای روش تحقیق و کنفرانس علمی برای استادان و محصلین

کمیته تحقیق

برج سنبله و برج حوت

 1. سمینار روش تحقیق به تاریخ 2 / 12 / 1401 به محصلین و استادان پوهنحی تعلیم و تربیه توسط مسئول کمیته ارائه گردید.

 

2

نقش پوهنحی در جامعه

اشتراک استادان در رسانه‌ها

پوهنحی

از اول حمل الی برج حوت

دوام دار

 1. مصاحبه رئیس پوهنحی با تلویزیون ملی در مورد رایج شدن پول افغانی
 2. مصاحبه رئیس پوهنحی با رادیو برنا در مورد کودکان کار
 3. ایجاد صفحات مجازی و نشر کارکردهای علمی و اکادمیک اساتید

 

توجه بهبود و کیفیت هرچه بهتر دروس محصلین و تربیه ی کادر های مسلکی به جامعه

رییس پوهنحی و تمام اعضای کادری

دوام دار

 1. آمرین دیپارتمنت ها برای بهبود درس پلان های بهبود تدریس را ترتیب نموده اند.
 2. به تعداد (  50 ) تن از چهاردیپارتمنت ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی در دور اول فراغت
 3. به تعداد (63) تن
 4. از چهاردیپارتمنت ریاضی، فزیک، کیمیا و بیولوژی در دور دوم فراغت

 

 

امضای تفاهم نامه های همکاری با ریاست معارف و تربیه معلم ولایت نیمروز

رییس پوهنحی

برج حوت

 1. ترتیب تفاهم نامه مطابق به فیصله پروتوکول نمبر ( 13) مورخ 10 /7/ 1401 توسط استاد ویار، محمدی و فرزاد محول گرید.
 2. کار جریان دارد.

تا اخیر برج حوت تفاهم نامه ا ریاست معارف امضا می شود.

3

کسب عواید

تدوین برنامه شبانه

رییس پوهنحی و آمرین دیپارتمنت های فارغده

از برج سنبله تا اخیر برج حوت

 1. به جلسه پروتوکول نمبر (  12 ) مورخ 26 /6  /1401 اعضای شورای علمی با اکثریت آراء دروس شبانه را تایید کردند.

 

ترتیب پروپوزال دروس شبانه در دیپارتمنت های فارغ ده

رییس پوهنحی و آمرین دیپارتمنت های فارغده

از برج سنبله تا اخیر حوت

 1. پروپوزال دروس شبانه توسط هیات سه نفره ترتیب شده و آمرین دیپارتمنت ها فارغ ده به تاریخ 10/ 12/ 1401 برنامه شبانه خویش را به صورت جداگانه ترتیب و جهت طی مراحل به مراجع بالاتر ارسال داشتند.

 

4

کابرد تکنالوژی

ایجاد کمیته آموزش الکترونیک در پوهنحی

پوهنحی

برج میزان

 1. کمیته آموزش الکترونیک در جلسه مورخ  107/ 1401 ایجاد گردید.

 

ایجاد کامپیوتر لب مجهز در سطح پوهنحی

رییس پوهنحی

برج دلو و حوت

 1. انجام نشده است.

به دلیل کمبود تخصیص و هزینه زیاد ایجاد کمپیوتر لب و کمبود جا در پوهنحی تعلیم و تربیه موضوع به سال 1402 محول گردید.

تجهیز نمودن تمامی صنوف با پروجکتور، ال سی دی و سایر وسایل تکنالوژی آموزشی

پوهنحی و آمرین دیپارتمنت ها

دوام دار

 1. پیشنهادات متعدد جهت رفع نیازمندی های و تجهیز صنوف صورت گرفت و به تعداد 22 ال سی دی و یک دستگاه پروجکتور به پوهنحی خریداری گردید.

 

 

5

حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری

تطبیق اصول اداری و مدیریت، قوانین، لوایح و طرزالعمل‌های وزارت تحصیلات عالی در پوهنحی

رییس پوهنحی

دوام دار

 1. تمامی اجراآت کادری و اداری بر مبنای اصول اداری و قوانین، طرزالعمل ها وزارت عیار گردید

 

ایجاد کمیته مبارزه با فساد اداری در سطح پوهنحی

رییس پوهنحی

برج میزان

 1. مسئول و اعضای کمیته مبارزه با فساد اداری پوهنحی در جلسه مورخ  107/1401 شورای علمی تعیین و این کمیته به فعالیت در سطح پوهنحی آغاز نمود.

 

نظارت و کنترول جدی بر ارزیابی و فرآیند تدریس

رییس پوهنحی و آمرین دیپارتمنت ها

دوام دار

 1. فورمه های نظارت از جریان تدریس در سمستر خزانی و زمستانی 1401 توسط ریاست پوهنحی ترتیب و به دسترس آمرین دیپارتمنت قرار گرفت و آمرین از جریان تدریس به شکل هفته وار نظارت بعمل آورده و به ریاست گزارشات خویش

را ارسال داشتند.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ارایه سیمینار تبعات فساد اداری

کمیته ی مبارزه با فساد اداری

برج دلو و حوت

این سمینارقبلا به تاریخ  /  / 1401 توسط کمیته مرکزی مبارزه با فساد اداری موسسه تحصیلات عالی به  شکل عمومی برگزار گردید.

سمینار های کمیته مبارزه با فساد اداری پوهنحی به دلیل امتحانات و رخصتی های غیر مترقبه به سال 1401 ماکول گردید.

6

فعالیت های جهان شمول

هماهنگ سازی سیستم های آموزشی با آخرین استندرد های پذیرفته شده ی جهانی

آمرین دیپارتمنت ها و اعضای کادری

دوام دار

 1. ذریعه پیشنهاد نمبر (    ) مورخ /   /1401 به مقام ریاست برگزاری ورکشاپobe  و scl برای اساتید پوهنحی در خواست گردید تا اساتید پوهنحی با سیستم های نوین به تدریس در این پوهنحی بپر دازند.
 2. استفاده مستمر از سیستم دیتابس وزارت وزارت جهت احصاییه و ثبت نمرات سمستر وار محصلین صورت گرفته است.
 3. کار جریان دارد.

 

 

در صورت عدم برگزاری سمینار متذکره به سال بعدی محول گردد.

               

 

 

گزارش از نظارت  پلان تطبیقی یکساله پلان استراتیژیک برای سال ۱۴۰۱ هـ ش در جلسه مورخ (15/  11 /  ۱۴۰۱) قید پروتوکول شماره (6) کمیته پلان استراتژی پوهنحی و در جلسه مورخ (25  / 11/ ۱۴۰۱) قید پروتوکول شماره (18)  شورای علمی پوهنحی مورد بحث قرار گرفته و به اتفاق آراء تایید گردید.

پوهنیار جلیل محمدی

رئیس پوهنحی تعلیم و تربیه