دیدگاه، ماموریت و اهداف

دیدگاه: مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز میخواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات به عنوان یکی ازمعتبرترین و با کیفیت ترین مؤسسه در سطح کشور و منطقه شناخته شود.

 

ماموریت: مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز زمینه‌های دسترسی آسان، مناسب و معیاری تحصیلی را فراهم میسازد، تا جوانان کشور از این طریق با نایل شدن با نایل شدن به اهداف علمی خویش، آموزش و مهارت‌های مورد نیاز را کسب نموده، و از این طریق مصدر خدمت به کشور گردد.